Twitter ยืนยันไม่รับโฆษณาการเมืองทุกกรณี

จากที่ CEO ของ Twitter ได้ออกมาประกาศว่าจะแบนการซื้อโฆษณาทางการเมืองทุกประเภท ตอนนี้ Twitter ก็ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งแล้ว โดยจะไม่รับเนื้อหาการเมืองทุกประเภท ทั้ง พรรคการเมือง, ผู้สมัคร, หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรด้านการเมืองด้วย ซึ่ง Twitter ก็บอกตาม CEO บอกว่าข้อความทางการเมืองไม่ควรเข้าถึงประชาชนด้วยการซื้อโฆษณา

Related Post